دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - خوراسگان

دانشکده مهارت و کارآفرینی

آموزشکده دخترانه سما آموزشکده پسرانه سما
دانشکده مهارت و کارآفرینی خواهران
آدرس:اصفهان خیابان پروین اعتصامی-کوی 16 متری شاهد
تلفن:35590387-031
دانشکده مهارت و کارآفرینی برادران
آدرس:اصفهان-کوی امیریه-خیابان هفتم
تلفن:37810006-031
college1@sama-isf.ac.ir:آدرس پست الکترونیک
college2@sama-isf.ac.ir:آدرس پست الکترونیکدانشکده مهارت و کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان، ابران   1387-1400
Copyright©2008-2021   By sama-isf.ac.ir   All Rights Reserved.
Powered By: Rayaneh Pardazan.